top of page

תקנון ותנאי שירות- העולם הוירטואלי של מדע וחשיבה,

ברוכים הבאים לעולם הוירטואלי של מדע וחשיבה. אנא קראו את התקנון ותנאי השירות שלהלן (להלן: "התנאים"), המסדירים את השימוש בעולם הוירטואלי של מדע וחשיבה והשירותים המוצעים במסגרתו (להלן: "האתר"). 

1. כללי

האתר מיועד לשימוש של הורה/מבוגר אחראי מעל גיל 18 (להלן: "ההורה"/ "המשתמש"), כקייטנה וירטואלית עבור ילדים העולים : "הקייטנים"). הרישום לאתר מתבצע על ידי הורה בלבד, כאשר רישום זה מהווה הסכמה לתקנון, לרבות מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר מהווה חוזה התקשרות בינם לבין חברת מדע וחשיבה בע"מ, מרחוב נוף הרים 123 הר אדר (להלן: "החברה"), בהקשר לשימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה להיקשרות בהתאם לתנאים ולתקנון. יובהר כי התנאים עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת ללא התראה וכי השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים כפי שהם בהתאם לגרסה העדכנית שלהם.  

2. רישום לאתר

הרישום לאתר הוא בכפוף לתשלום המוסדר מול החברה. בעת הרישום לאתר ולאחר אישור הפרטים ישלח להורים קישור דרכו ניתן יהיה להכנס לעולם הוירטואלי.

בעת הרישום לאתר על המשתמש לספק פרטים על עצמו ולפתוח עבור הילדים חשבונות אינדיבידואלים. על המשתמש למסור מידע אמיתי ולהירשם בשמו ולרשום את שמות הילדים האמיתייים בעת הרישום.

אין לבחור שם משתמש אשר עלול לפגוע בזכויות או שהוא מעליב או פוגעני או כל דבר אחר שאינו הולם. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את שם המשתמש הנבחר במקרה שבו היא תחשוב כי הוא מפר הוראה זו.

על ההורה לדאוג כי כתובת המייל מעודכנת וכי יש לו גישה אל המייל, ולעדכן את החברה במקרה של שינוי הכתובת. 

השירותים הניתנים באתר

רישום ההורה לאתר ופתיחת חשבון עבור הילדים מאפשר גישה לפעילויות לימודיות, פעילויות חברתיות וכן לרשת חברתית ולתכנים לימודיים וחברתיים נוספים שנוצרו על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים שנשכרו על ידי החברה עבור הילדים. 

התכנים באתר מתעדכנים בתדירות גבוהה, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך באתר שינויים ועדכונים, לשנות את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים המצויים בו מעת לעת, ואף לסגור את האתר או חלק ממנו וזאת ללא צורך להודיע למשתמשי האתר על כך מראש, והחברה תהיה פטורה מכל טענה, תביעה או דרישה בקשר לכך. 

החברה תפעיל מענה טכני זמין למשתמשים ולילדים בין השעות 9:30 – 15:30, מידת הזמינות של המענה עשויה להשתנות והחברה שומרת לעצמה גם את הזכות לשנות את שעות פעילות התמיכה הטכנית באתר.

השימוש באתר

על המשתמש ועל הילדים לעשות שימוש באתר כפי שהוא, בהתאמה לפונקציות ולמטרות החינוכיות כפי שהוגדרו על ידי החברה ובהתאם לתנאים אלו. 

החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש. 

המשתמש באתר מתחייב בעצם קבלת תנאים אלה, לשפות ו/או לפצות את המפעיל בגין כל הוצאה או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

התנהגות הילדים באתר וכן התכנים המועלים על ידיהם הינה באחריות ההורים. לחברה אין פיקוח מראש על התכנים המועלים לאתר על ידי הילדים אולם ייערך פיקוח בדיעבד, וככל שיתקבל דיווח על תוכן פוגעני/בלתי הולם או על התנהגות כאמור תהיה החברה רשאית החברה להסיר ו/או לערוך את התוכן בהתאם לשיקול דעתה וכן לשלול או להשעות את רשיון השימוש של הילד באתר ללא כל התרעה. 

משתמש/ילד שנחשף באתר לתוכן/ביטוי שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש ידווח על כך לחברה באמצעות הודעה ישירה דרך קישור צ'אט הנמצא באתר או באמצעות מייל michalyy@madave.co.il   או באמצעות שיחה טלפונית 02-5366635.   

שימוש באתר באופן הנוגד תנאים אלה מקנה לחברה זכות לבטל את רשיון השימוש בו בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

3. השימוש באתר

על המשתמש ועל הילדים לעשות שימוש באתר כפי שהוא, בהתאמה לפונקציות ולמטרות החינוכיות כפי שהוגדרו על ידי החברה ובהתאם לתנאים אלו. 

החברה אינה נושאת באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לרכוש של משתמש באתר או לצד שלישי כלשהו אשר ייגרם בשל ו/או בקשר עם השימוש באתר ובתכניו כולל פגיעה או השפעה על תכנה, חומרה ו/או ציוד קצה של המשתמש. 

המשתמש באתר מתחייב בעצם קבלת תנאים אלה, לשפות ו/או לפצות את המפעיל בגין כל הוצאה או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

התנהגות הילדים באתר וכן התכנים המועלים על ידיהם הינה באחריות ההורים. לחברה אין פיקוח מראש על התכנים המועלים לאתר על ידי הילדים אולם ייערך פיקוח בדיעבד, וככל שיתקבל דיווח על תוכן פוגעני/בלתי הולם או על התנהגות כאמור תהיה החברה רשאית החברה להסיר ו/או לערוך את התוכן בהתאם לשיקול דעתה וכן לשלול או להשעות את רשיון השימוש של הילד באתר ללא כל התרעה. 

משתמש/ילד שנחשף באתר לתוכן/ביטוי שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש ידווח על כך לחברה באמצעות הודעה ישירה דרך קישור צ'אט הנמצא באתר או באמצעות מייל michalyy@madave.co.il   או באמצעות שיחה טלפונית 02-5366635.   

שימוש באתר באופן הנוגד תנאים אלה מקנה לחברה זכות לבטל את רשיון השימוש בו בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

3.1. השימוש באתר- תכנים המועלים על ידי הילדים

אין להעלות לאתר תכנים פוגעניים/מעליבים/גזעניים/עברייניים/מיניים/בלתי הולמים או שיש בהם פגיעה בפרטיות של אחר/הפרת זכויות יוצרים. 

משתמש/ילד שהשתתפותו הושעתה או בוטלה אינו יכול להירשם פעם נוספת ללא אישור מפורש ובכתב מאת החברה.

המשתמש/הילד אחראי לכל הפעילות המקוונת שנעשית באמצעות חשבונו, כאשר הוא רשום לאתר.

3.2. השימוש באתר- שיעורים ופעילויות מקוונת

השיעורים המקוונים והפעילויות המקוונות המתקיימים באתר נועדים לילדים בגילאים המפורטים ביחס לכל אחד מהם ומועברים על ידי מורים ומדריכים בעלי ניסיון. אסורה השתתפות ילדים בשיעורים שאינם תואמים לגילם.

מורה/מדריך רשאי להחליט על הפסקת השתתפות ילד שאינו מתאים לשיעור, הן מבחינת רמתו והן מבחינת התנהגות שאינה מתאימה ו/או מפריעה למהלך התקין של השיעור, וזאת בכל רגע נתון, והחברה תעדכן את ההורה במקרה כזה.

ההורים יכולים להיות נוכחים בשיעורים אולם חל עליהם איסור להתערב במהלכו בכל דרך שהיא.

על הילדים להזדהות בשיעורים והפעילויות המקוונות בשמם המלא (במידה וקיימת סיבה לשמירה על פרטיות יתרה ניתן להזדהות בשם פרטי בלבד יחד עם האות הראשונה של שם המשפחה).

באחריות הילד/ההורה להתחבר לשיעור בזמן ולהיות מצוייד בכל הדרוש לשיעור עבור הלמידה בהתאם להנחיות שיועברו. 

4. זכויות יוצרים וקניין רוחני

הקוד של האתר, העיצוב, וכל יתר המרכיבים, כמו גם כל התכנים המצויים באתר אלא אם מצויין במפורש אחרת, הינם קניינה הרוחני של החברה, ו/או של ספקי התוכן, ו/או של שותפים עסקיים של החברה ו/או ניתנה לחברה זכות שימוש בהם. השימוש באתר אינו מקנה למשתמש כל זכות בחומרי האתר מעבר לשימוש המותר בו המפורט בסע' 3 לעיל.

חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם להנפיק רישיון, לייצר עבודות נגזרות או למכוור פריט מפרטי המידע, התוכנה והמוצרים או השירותים שמקורם באתר ללא הרשאה מפורשת לכך בכתב מאת החברה. 

הרישיון לשימוש באתר הוא פרטי בלבד ואין להעבירו לאחר. ואין להעביר לאחר גישה לכל חומר מהחומרים המצויים באתר.

אין לעשות באתר ו/או במידע המצוי בו כל שימוש שאינו פרטי, למטרות רווח או שלא למטרות רווח, ואין להשתמש באתר עבור כל מטרה מסחרית או פרסומת מכל סוג שהוא.

אין לערוך כל שינוי בקוד האתר או בתכנים המצויים בו. 

שימוש באתר באופן הנוגד תנאים אלה מקנה לחברה זכות לבטל את רשיון השימוש בו בכל זמן וללא התרעה מוקדמת.

5. פרטיות

מדיניות הפרטיות שבקישור זה היא חלק בלתי נפרד מתנאים אלו. 

6. תניית שיפוט

על הסכם שימוש זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית באזור ירושלים. 

 

שתהיה לכם חוויה בטוחה נעימה ומיוחדת בעולם הוירטואלי של מדע וחשיבה!

bottom of page