top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

שם צוות החקירה:

תאריך הדיווח:

פירוט הממצאים:

הערות והסברים:

הצעות להמשך החקירה:

על החתום:

ראש צוות החקירה:

החוקרים:

ד1

December 23, 2020 at 5:09:28 PM

פתק עם כתב סתרים

למדנו על כתבי סתרים ודרכים

להמשיך עם העשרות

פקד מם שושני

ראם

bottom of page