top of page

טופס דיווח חקירת האירוע

צוות חקירה ד2 תהל

שם צוות החקירה:

December 20, 2020 at 11:21:36 AM

תאריך הדיווח:

פירוט הממצאים:

בדקנו את עקבות הנעלים בזירה

הערות והסברים:

מצאנו שיש שתי סוגים של עקבות והם שיכות לאורי גולן ואילן ינובסקי

הצעות להמשך החקירה:

אילן ינובסקי צריך להכנס לחדרים במהלך הסיור?

על החתום:

ראש צוות החקירה:

לילך

החוקרים:

יסמין

גפן

הראל

נבו

bottom of page